”Den senaste certifieringen från IAITAM med fokus på IT och Informationssäkerhet inom ramen för IT Asset Management.”

Syftet med säkerhet är att hantera risker, konsekvenser och omfattningen av skador efter en säkerhetsincident. Definitionen är såklart förenklad och speglar inte alls verkligheten utifrån den mycket stora omfattningen och komplexiteten i de processer som krävs för att hantera IT och Informationssäkerhet.

Vi ser ökande investeringar i säkerhet, processer och säkerhetsresurser samtidigt som verksamheters förmåga att strategisk hantera säkerhet på ett proaktivt sätt generellt är eftersatt.
Landskapet förändras allt snabbare och säkerhetshoten och blir allt fler. Vi ser ökade krav avseende hantering av personuppgifter, individers integritet, kontroll över information, var den lagras och vem som har tillgång till den. Nya lagar och rapporteringskrav, ny innovativ teknik.
Konsekvenserna om något går fel blir också allt mer kännbara.
Ansvaret för att säkra organisationen och dess data är en prioritering för de flesta organisationer och bör vara en del av varje anställds ansvar.
Organisationens IT och Informationssäkerhetsprogram måste hanteras tillsammans med dess IT Asset Managementprogram och processer för att fungera optimalt.
Syftet med CAMSE utbildningen och certifieringen är att överbrygga gapet mellan IT Asset Management och IT Säkerhet i dess program, processer och arbetsmetoder och samtidigt bygga in organisationens säkerhetspolicys i ITAM policys för optimering av säkerhet och förbättring av styrning och kontroll.

 

Du får lära dig att:
orange   Förstå hur IT/Informationssäkerhet och IT Asset Management hänger ihop och varför det är nödvändigt att hantera dem som en enhet
orange   Koppla ihop ITAM processer med organisationens säkerhetsprocesser
orange   Policys för informationssäkerhet och hur man kan införliva dem i organisationens ITAM processer
orange   Lagar, regelverk och standards du behöver känna till
orange  Utvärdera vilka primära delar i ITAM som bidrar mest till att skydda organisationen mot säkerhetsincidenter
orange   Proaktiv hantering av IT Assets i ett säkerhetsperspektiv


Kursen är till för dig som
Arbetar som Asset Manager, Software Asset Manager och liknande och som vill förstå hur ITAM kan hjälpa organisationens säkerhetsavdelningar i arbetet med IT och informationssäkerhet, eller för säkerhetsresurser som vill förstå hur ITAM kan optimera organisationens säkerhetsarbete.
Kursen är relevant för IT Asset Managers och andra yrkesverksamma som är engagerade i Asset Management, strategisk planering, säkerhet och de som påverkas eller påverkas av ITAM och säkerhetsinitiativ.