Vi är ITAMacademy

”ITAMacademy erbjuder, som första organisation utanför Nordamerika, den nordiska marknaden lärarledd utbildning och certifiering inom IT Asset Management.” 

Information Technology Asset Management är ett program för effektiv insamling och hantering av asset data ur ett finansiellt, fysiskt/organisatoriskt och avtalsmässigt perspektiv som stöd för livscykelhantering och strategiska IT beslut. IAITAM, en Nordamerikansk organisation, har sedan 2002 utvecklat IAITAM Best Practice Library (IBPL) som är ett anpassningsbart ramverk och metodstöd för IT Asset Management och som idag är den enda globalt erkända standarden för hantering av IT assets, hårdvara och mjukvara. Utvecklingen sker parallellt med andra ramverk och standards som t.ex ITIL och ISO.

Vilka är ITAM academy?
ITAMacademy är en ackrediterad s.k. ATO (Accredited Training Organisation) genom IAITAM:s samarbetspartner APMG international, för utbildningar inom ITAsset Management. Det innebär att vår kursadministration, instruktörer och kursmaterial uppfyller de kvalitetskrav som APMG definierat. APMG ackrediterar t.ex. även för utbildningar inom ITIL, Prince2 mm. I USA är det nu ett vanligt skall-krav att anställda och konsulter inom ITAM skall vara certifierade. I Sverige har det börjat bli allt vanligare och trenden är tydlig. Vi har sedan starten 2013 utbildat personal från privat och offentlig sektor, stora organisationer som små och vi lämnar alltid 100 % nöjd kund garanti på samtliga kurser.

Varför borde jag använda Best Practice?
Hantering av en organisations IT assets, hårdvara och mjukvara, på ett effektivt och strategiskt sätt, skapar och ger stöd till verksamhetsledning, personal, processer och teknik. Genom att tillämpa IBPL:s Best Practice kan din organisation sänka kostnaderna, minska riskerna och öka produktiviteten. Genom att tillämpa och upprätthålla en standardiserad livscykelhantering enligt IBPL:s Best Practice kan organisationen skapa ett bättre beslutststöd, bättre effekt i tjänsteleveransen och förbättra avkastningen på IT investeringar (ROI).

orange    ITAM skapar kontroll och spårbarhet över organisationens IT assets, hårdvara/mjukvara och hela dess livscykel, från anskaffning, till avveckling, från processer till teknikstöd.
orange   ITAM skapar rätt förutsättningar för att identifiera totala IT kostnader (TCO).
orange   ITAM ökar avkastningen på IT investeringar (ROI)
orange   ITAM stöder arbetet med att öka effekten i organisationens tjänsteleverans (ITSM).
orange   ITAM är grundläggande och stöder arbetet med att implementera, utveckla och förbättra andra IT standards som t.ex. ITIL och ISO.
orange   ITAM Överbryggar IT med Verksamhetsledning och Finansiella funktioner.
orange   Lär dig bästa praxis inom IT Asset Management
orange   ITAM identifierar och minimerar risk

IT Asset Management förenar IT med affärsverksamheten
ITAM ser IT assets i det kontraktuella, finansiella och fysiska/organisatoriska perspektivet och är ett kraftfullt stöd för verksamheten i alla avseenden, som livscykelhantering, processeffektivisering, beslutsunderlag och informationssäkerhet.

Bridging the Gap