”Den här kursen ger en omfattande beskrivning av Software Asset Management (SAM) och Life Cycle Management best practice, avsedd för personal med ansvar för licenser och programvaruhantering.”

Kursen Certified Software Asset Manager (CSAM), utvecklad av IAITAM ger dig en grund för att rätt hantera din organisations mjukvara, likväl som nödvändig kunskap om de ständigt föränderliga variabler som gäller på programvarumarknaden.När det gäller allt från piratkopiering och avtalsfrågor eller compliance, till legala regler och organisatoriska utmaningar, är det nödvändigt att affärskritiskt evaluera både interna och externa krafter som påverkar och förändrar det sätt som organisationer hanterar sina IT-assets. Software Asset Management (SAM) är det koncept av affärsregler som supporterar användningen av programvara och som kräver en kontinuerlig kontroll av hur och varför programvara förflyttar sig i organisationen. SAM ses idag som en obligatorisk funktion i allt fler organisationer och man uppfattar där sina Software Asset Managers som nyckelpersoner för att nå sina övergripande mål inom riskreducering, rätt redovisning, lägre kostnader och bättre kontroll på sin IT-infrastruktur.Besparingspotential och riskbegränsning
CSAM-kursen har naturligt sin utgångspunkt i de licensregler, leverantörsinformation, lagar och förordningar gällande program­vara som lanserats genom åren och sätter utifrån detta ett fokus på nya standarder som täcker användning av programvara och de konsekvenser som kan uppstå för en organisation som inte är medveten om eller följer gällande eller kommande nya regelverk.Deltagare kommer att lära sig vikten av Software Asset Management i dagens dynamiska ITAM omgivning. Aldrig tidigare har det varit så viktigt att det åtminstone finns minst en person i varje organisation, fokuserad och utbildad specifikt inom Software Asset Management, för att kunna ta vara på det långsiktiga värdet och de fördelar som följer med denna kunskap. Allt börjar med CSAM-kursen och den kompletterande certifieringen, som bygger plattformen för varje ITAM program.CSAM programmet i sig har varit och fortsätter kontinuerligt att utvecklas av professionella Software och Hardware Asset Managers inom IAITAMs utvecklingsprogram. Ctertifieringen i Software Asset Management har utvecklats av IAITAM under en period av 10 år för att kunna supportera utvecklingen av yrkesrollen likväl som att addera kredibilitet för varje organisatoriskt program för IT Asset Management.CSAM-kursens 2 dagar och dess efterföljande certifiering har designats för att vara en guide för ansvariga inom yrkesrollen och skapa medvetenhet om existerande programvaruregler. Framförallt vikten av att följa dessa regler och hur dessa har påverkan på varje aspekt av nuvarande och framtida aktiviteter eller förändringar inom organisationen. Dessutom kommer deltagaren att lära sig vikten av och vilka steg som är nödvändiga för att hålla ett proaktivt fokus i arbetet med ”software compliance”.Kursinnehållet fokuserar på Kommunikation & Utbildning, Policies, Procedurer, Project Management, Software Assets och Compliance Management. CSAM-kursen kombinerat med dess dokumentation belyser vikten av ett väl planerat och genomfört Software Asset Management Program.

CSAM har, precis som de övriga IAITAM-kurserna, det primära målet att utbilda professionell IT personal i effektiv Asset Management, automatisering och centralisering som tillsammans skapar högre “return on investment” (ROI), minskad compliance risk och ökad produktivitet.

Var börjar man? Låt CSAM guida dig!
Den här kursen exponerar deltagaren för ett stort antal koncept som alla är relevanta för att lyckas med ett ITAM-program. Dels för en direkt implementation och dels som hjälp för det viktiga samarbetet mellan SAM-ansvariga och övriga funktioner som implementerar, ansvarar för eller beslutar om ITAM initiativ på sina avdelningar eller inom sitt ITAM-kompletterande område.

Du får lära dig:
orange   Förbereda dig inför och skriva provet CSAM Certifiering
orange   Tolka Licensregler, leverantörsinformation, lagar och förordningar
orange   Identifiera besparingspotential och exponera risker
orange   Livscykelhantera programvaror och licenser
orange   Arbeta proaktivt istället för reaktivt
Praktiska exempel:
orange   Förbered organisationen för en Audit och identifiera compliance faktorer
orange   Livscykelhantering – Från planering till avveckling
orange   Affärskontinuitet och beredskapsplanering
orange   Vad är Best Practice
orange   Förberedande prov och genomgångar

Om den här kursen:
En ITAM SAM-certifiering visar att du förstår hur Software Asset Management och IT Asset Management fungerar i praktiken och hur en organisation bäst tillgodogör sig och implementerar Best Practice.

Kursen är på 2 dagar, där dag 1 går igenom 12 av IAITAM definierade nyckelområden som ingår i eller samverkar med organisationens SAM-funktion. Dag 2 fokuserar sedan på hur Software Assset Management används för attinteragera med övriga funktioner och utnyttja sin specifika kunskap och ansvar för att skapa ett optimalt SAM-program för organisationen.

Dag 1 respektive dag 2 har separata kursmaterial, där dag 1 heter CAMP (Certified Asset Management Professional) och är ett material som IAITAM använder som bas i alla sina olika ITAM-kurser. Dag 2 materialet är därefter CSAM (Certified Sofware Asset Manager). Det är på materialet i dag 2 som din certifiering omfattar.

I kursen ingår omfattande presentationer av ämnesområden från provet, ett förberedande prov samt en översiktskarta med nyckelprocesserna och hur de interagerar och samverkar tillsammans och med ITSM.

Mer kursinfo

 Vad handlar kursen om?
Den här certifieringsförberedande kursen ger dig en omfattande beskrivning av de grundläggande koncepten inom Information Technology Asset Management  (ITAM) med fokus på Software Asset Management och de utmaningar en licensansvarig står inför idag.

Du får också bedöma aktiviteterna, rollerna och de organisatoriska kopplingarna i alla stadier av asset hanteringens livscykel, utforska komponenterna i alla de viktigaste ITAM processerna (anskaffning, asset identifiering, kommunikation & utbildning, compliance, dokumentation, finance management, lagar & regelverk, policys & standards, program & projekt, leverantörskontroll) och få tillgång till den grundläggande terminologin.

Vilka förkunskaper behöver jag?
Ingen specifik erfarenhet krävs.

Vem har nytta av den här kursen?
Den här kursen är värdefull för personal med arbetsuppgifter och ansvar för licenser samt alla som på något sätt är involverade i alla aspekter av IT Asset hantering.

orange   IT-tjänste och supportchefer samt personal
orange   Software Asset Managers och licensansvariga
orange   IT konsulter och IT utvecklare
orange   IT chefer
orange   Inköpschefer, inköpare av IT och Kategoriansvariga
orange   Avtals och leverantörsansvariga

broschyre_2

Varför är det viktigt med en CSAM certifiering?
En ITAM SAM certifiering visar att du har den bakgrund som krävs för att utvärdera Best Practice inom hantering av IT Assets i allmänhet och IT mjukvara och licenser i synnerhet och att du förstår hur ett ITAM program kan förbättra effektiviteten hos livscykelhanteringen och tjänsteleveransen samt skapa bättre beslutsunderlag för din organisation.