”Den här kursen ger en omfattande bild av Hardware Asset Management (HAM) best practice, avsedd för personal med ansvar för IT hårdvara i någon del av livscykeln.”

Kursen är utvecklad för att adressera det stora antal problem som påverkar och försvårar arbetet för de som har ansvaret att hantera organistationens IT-hårdvara. Kursen Certified Hardware Asset Management Professional (”CHAMP”) följer livscykeln för hårdvaruassets från vaggan till graven och även därefter. Den presenterar och tar upp till diskussion med deltagarna de metoder och verktyg som kan ge bäst stöd för att hantera assets optimalt och kostnadseffektivt.

Beräkna besparingspotentialen
Det finns ett antal olika aktiviteter som en “Hardware Asset Manager” kan använda för att skapa fördelar för organisationen. Med en tuff ekonomisk omvärld och reducerade IT budgetar, så är det viktigare än någonsin av definiera och agera på möjliga besparingspotentialer. Organisationer som tills nyligen aldrig hört talas om Asset Management utbildar nu personal och implementerar bättre affärsstöd, processer och rutiner för att maximera nyttan av varje budget-krona. Den bästa värdemätaren för en Asset Manager är att fånga dessa besparingar och visa hur stor del I procent och kronor av den totala IT hårdvarubudgeten som frigjorts för att kunna användas till andra projekt I organisationen.

Skapa ordning i Livscykel-kaoset
IAITAM:s kurs Certified Hardware Asset Management Professional (CHAMP) följer IT-hårdvarans livscykel och innefattar, diskuterar och rekommenderar de processer och aktiviteter som fungerar bäst för att hantera dessa assets effektivt genom alla de händelser som de råkar ut för under deras tid i organisationen. Ett fokusområde här är att i kursen identifiera vilka policys som förenklar ditt arbete inom LifeCycle Management.

Disposal Management, d.v.s. avveckling av dina assets
Detta är förmodligen en av de minst utvecklade delarna av Asset Manage­ment. Men under de senaste åren har vi sett en stark förändring. Mycket beroende av att ett antal företag har etablerats för omhändertagande eller vidareförsäljning av begagnad utrustning och avveckling av hårdvara. 

Även ett ökat miljömedvetande och nya regelverk har ökat behovet och intresset för kunskap inom området. 

Avvecklingsprocessen startar vid den punkt då en asset inte längre fyller ett behov I organisationen. Så fort detta är konstaterat, öppnar sig ett antal alternativa vägar och ett antal fallgropar måste undvikas.

Som i alla affärsbeslut så måste en analys göras av kostnad och konsekvens, för att finna den bästa lösningen för organisationen. En klar rekommendation är att det program för avveckling man väljer supporteras av policys som minimerar miljöpåverkan. Avveckling innefattar alltid en potentiell risk som både är finansiell och kan skada organisationens publika image. 

Kunskap genererar värde Det finns många områden där Hardware Asset Management skapar fördelar för en organisation. Att identifiera besparingspotentialer och att skaffa bättre kunskap om hur man agerar för att ta tillvara dem, blir allt viktigare för alla. Allt fler företag och organisationer börjar således inse värdet av Asset Management och utbildar sin personal inom ITAM för att maximera värdet av sin IT-investering.

Var börjar man? Låt CHAMP guida dig. 
Den här kursen exponerar deltagaren för ett stort antal koncept som alla är relevanta för att lyckas med ett ITAM-program. Dels för en direkt implementation och dels som hjälp i det viktiga samarbetet med de personer som själva skall implementera, ansvara för eller besluta om ITAM initiativ på sina avdelningar 
eller inom sitt ITAM-kompletterande område.

Du får lära dig:
orange   Förbereda dig inför och skriva provet CHAMP Certifiering
orange   Identifiera besparingspotential och exponera risker
orange   Livscykelhantera IT hårdvara – Från planering till avveckling
orange   Skapa kontroll och spårbarhet över organisationens Assets
orange   Samarbeta med IT support och ITSM funktioner
Praktiska exempel:
orange   Vad är Best Practice – 12 nyckelprocesser (KPA)
orange   Assessment – Testa organisationens nuvarande förmåga att hantera IT assets
orange   Metoder för Inventering – Asset Tracking – Asset Repository
orange   Upphandling och Outsourcing
orange   Regelverk och metoder för effektiv livscykelhantering

Om den här kursen:
En ITAM HAM-certifiering visar att du förstår hur Hardware Asset Management och IT Asset Management fungerar i praktiken och hur en organisation bäst tillgodogör sig och implementerar Best Practice. I kursen ingår omfattande presentationer av ämnesområden från provet, ett förberedande prov samt en översiktskarta med nyckelprocesserna och hur de interagerar och samverkar tillsammans och med ITSM.

Mer kursinfo

Vad handlar kursen om?
Den här certifieringsförberedande kursen ger dig en omfattande beskrivning av de grundläggande koncepten inom Information Technology Asset Management  (ITAM) med fokus på Hardware Asset Management (IT hårdvara). Genom praktiska uppgifter, övningsprov och dagliga genomgångar får du utforska och utvärdera bästa praxis inom hanteringen av IT Assets baserat på IAITAM-metoden som är marknadens enda erkända.

Du får också bedöma aktiviteterna, rollerna och de organisatoriska kopplingarna i alla stadier av asset hanteringens livscykel, utforska komponenterna i alla de viktigaste ITAM processerna (anskaffning, asset identifiering, kommunikation & utbildning, compliance, dokumentation.

Vilka förkunskaper behöver jag?
Ingen specifik erfarenhet krävs.

Vem har nytta av den här kursen?
Den här kursen är värdefull för personal med arbetsuppgifter och ansvar för IT hårdvara samt alla som på något sätt är involverade i alla aspekter av IT Asset hantering.

orange   IT-tjänste och supportchefer samt personal
orange   Hardware Asset Managers
orange  IT konsulter och IT utvecklare
orange   IT chefer
orange   Inköpschefer, inköpare av IT och Kategoriansvariga
orange   Avtals och leverantörsansvariga

 

broschyre_1

 

Varför borde jag använda IBPL ramverket?
Hantering av en organisations IT assets, hårdvara och mjukvara, på ett effektivt och strategiskt sätt, skapar och ger stöd till verksamhetsledning, personal, processer och teknik. Genom att tillämpa IBPL:s Best Practice kan din organisation sänka kostnaderna, minska riskerna och öka produktiviteten. Genom att tillämpa och upprätthålla en standardiserad livscykelhantering enligt IBPL:s Best Practice kan organisationen skapa ett bättre beslutsstöd, bättre effekt i tjänsteleveransen och förbättra avkastningen på IT investeringar (ROI).

Varför är det viktigt med en CHAMP certifiering?
En ITAM HAM (CHAMP) certifiering visar att du har den bakgrund som krävs för att utvärdera Best Practice inom hantering av IT Assets i allmänhet och IT hårdvara i synnerhet och att du förstår hur IBPL ramverket kan förbättra effektiviteten hos livscykelhanteringen och tjänsteleveransen samt skapa bättre beslutsunderlag för din organisation.